จำนวนทรัพย์สินทางปัญญา
35
รายการ
จำนวนการขอใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
24
รายการ
จำนวนการขอโอนทรัพย์สินทางปัญญา
0
รายการ
จำนวนจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา
0
รายการ

การยื่นสิทธิบัตร

ไม่มีการยื่นสิทธิบัตร

การยื่นอนุสิทธิบัตร


ยอดสรุปทรัพย์สินทางปัญญาตามสำนัก

ยอดสรุปทรัพย์สินทางปัญญาตามประเด็น