การโอนสิทธิบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

การโอนสิทธิบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

การโอนสิทธิ การนำทรัพย์สินทางปัญญาไปต่อยอด ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ในระยะเวลา 3 ปี

เงื่อนไขการขอโอนสิทธิบริหารจัดการ
ขอได้เฉพาะ
ผู้รับทุน
หน่วยงานต้นสังกัด
ผู้ร่วมทุน
มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด
1. มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
2. มีฝ่าย หรือหน่วยงานทางปฏิบัติ
3. มีบุคลากรที่รับผิดชอบเต็มเวลา
4.  มีแผนการใช้ประโยชน์ในระยะเวลา 3 ปี
5. อื่นๆ
เอกสารที่ต้องใช้
หนังสือขอโอนสิทธิบริหารจัดการฯ (เรียนผจก. สสส.)
แบบฟอร์มสัญญาโอนสิทธิในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และบันทึกข้อตกลง
เอกสารระบุคุณสมบัติ
*กำหนดสัดส่วนการแบ่งค่าตอบแทนไว้ในแบบฟอร์มสัญญา*

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาโอนสิทธิในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา https://bit.ly/2tfQoWV