แบบฟอร์มขอโอนสิทธิ์การบริหารจัดการ

แบบฟอร์มขอโอนสิทธิ์การบริหารจัดการฉบับนี้ ต้องมีการหารือกันก่อนกรอกข้อมูลระหว่างสำนักและภาคี

2. แบบฟอร์มสัญญาโอนสิทธิในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

สำหรับภาคีนำทรัพย์สินทางปัญญาไปต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ในระยะเวลา 3 ปี 

https://bit.ly/2tfQoWV