แบบฟอร์มขออนุญาตใช้

แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ฉบับนี้ ต้องมีการหารือกันก่อนกรอกข้อมูลระหว่างสำนักและภาคี

1. แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา

 
สำหรับภาคี และผู้สนใจที่ต้องการขอใช้ผลงานของ สสส.
 
อนุญาตให้ใช้เป็นครั้งคราว มีการจำกัดจำนวนครั้ง/เวลา/ ปริมาณ และหาประโยชน์เชิงพาณิชย์
https://bit.ly/2ViAwig