FAQ ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญา คือ ผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ ในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้า สิ่งของ หรือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ  สิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ โมเดลธุรกิจ กระบวนการ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม ฯลฯ เป็นต้น


ในส่วนของ สสส. ทรัพย์สินทางปัญญา คือ ผลงานทุกอย่างที่เกิดภายใต้โครงการรับทุน หรือการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้ทรัพยากรของ สสส. ในการสร้างผลงาน ไม่ว่าจะขอแจ้งจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม

==================================================================

การขอใช้ทรัพย์สินทางปัญญา มีดังนี้

1. ขออนุญาต: เชิงสาธารณะ ให้ทำหนังสือถึง ผจก. สสส. เชิงพาณิชย์ (ขอใช้เป็นครั้ง, ขอโอนสิทธิดูแล) กรุณาติดต่อสำนักที่ให้ทุน หรือ ศูนย์ฯ

2. ให้เครดิต

3. ห้ามดัดแปลง


หากต้องการดำเนินการอื่นๆ เช่น กรุณาติดต่อศูนย์ฯ

==================================================================

หัวข้อทรัพย์สินทางปัญญา จะระบุอยู่ในเอกสารแนบท้ายของสัญญารับทุน หากต้องการใช้งานที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญา ให้ประสานงานกับทางสำนักที่ให้ทุน และการตกลงกันต้องมีบันทึกเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

หากต้องการเปลี่ยนแปลงสัญญารับทุน กรุณาปรึกษากับสำนักที่ให้ทุน

ดีที่สุดคือศึกษาเงื่อนไขตามสัญญาแนบท้ายโครงการ หรือสอบถามข้อมูลก่อนนะคะ


==================================================================

การขอโอนสิทธิ์

สสส. เป็นผู้มีสิทธิบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา หากภาคีต้องการบริหารงานเองให้ดำเนินการขอโอนสิทธิ

การโอนสิทธิบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา คือ การขอนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ (ทั้งในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์) ในนามของผู้ขอ ในระยะเวลา 3 ปี ซึ่งต้องทำหนังสือถึง ผจก. สสส. พร้อมแบบฟอร์มขอโอนสิทธิ และเอกสารแนบอื่นๆ ตามที่ สสส. กำหนด


==================================================================

1. แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (จำกัดจำนวนครั้ง/เวลา/ปริมาณ )

https://bit.ly/2ViAwig


2. แบบฟอร์มสัญญาโอนสิทธิในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (ให้สิทธิบริหารจัดการในระยะเวลา 3 ปี)

 https://bit.ly/2tfQoWV


แบบฟอร์มทั้งสองประเภทจะมีการข้อตกลงเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ สสส. และส่งให้ฝ่ายกฎหมายของ สสส. ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเซ็น กรุณาติดต่อผู้ประสานงานสำนัก หรือศูนย์ฯ ก่อนกรอกแบบฟอร์ม

==================================================================