การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา

Card image cap
ใช้ในการศึกษา วิจัย ไม่มีค่าตอบแทน

  •    หนังสือขออนุญาตใช้ (ถึงผู้จัดการ สสส.)

ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ มีค่าตอบแทน

  •    หนังสือขออนุญาตใช้ (ถึงผู้จัดการ สสส.)
  •    แบบฟอร์มสัญญาอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา และบันทึกตกลงแนบท้าย 
*กำหนดสัดส่วนการแบ่งค่าตอบแทนไว้ในแบบฟอร์มสัญญา*

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา https://bit.ly/2ViAwig