ข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

>

พร้อมใช้งาน (164)

มีข้อมูล สามารถนำไปใช้งานได้จริง

พร้อมต่อยอด ขยายผล (4)

มีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้พัฒนา ต่อได้ เช่น งานวิจัย คู่มือ อุปกรณ์ แอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์